Izvršni direktor za finansije i računovodstvo

Location: Sarajevo, BiH, Bosnia and Herzegovina
Date Posted: 08-09-2018

Poslovi i zadaci izvršnog direkora za finansije i računovodstvo:
 • Izrada godišnjeg poslovnog plana društva (sa petogodišnjim projekcijama) u saradnji sa menadžerima pojedinih poslovnih segmenata
 • Izrada mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjeg i godišnjih izvještaja po poslovnim segmentima u saradnji sa osobama koje su zadužene za pojedine poslovne segmente
 • Priprema i objavljivanje izvještaja društva na Berzi
 • Izrada plana i izvještaja o novčanm tokovima (sedmični, mjesečni, tromjesečni) po poslovnim segmentima
 • Kontrola finansijskih tokova kroz praćenje i likvidaciju računovodstveno-finansijskih i drugih dokumenata, te praćenje i kontrola knjigovodstvenih iskaza
 • Stalna analiza potraživanja, obaveza i zaliha predlaganje i poduzimanje mjera za korekciju odstupanja od dogovorene poslovne politike društva
 • Kontorla i praćenje pripreme kalkulacija kod ugovaranja velikih poslova posebno sa stanovišta fiksnih troškova i njihove pravilne procjene i proračuna po jedinici vremena izrade proizvoda
 • Finansijsko-analitička priprema i praćenje projekata (stambene izgradnje i proizvodnih investicionih projekata)
  • izrada pred-investicioih analiza prema standardnim metodologijama
  • izrada poslovnog projekta-biznis plana prema metodologijama banaka i drugih finansijskih institucija
  • priprema zahtjeva prema bankama,
  • komunikacija sa bankama u toku obrade zahtjeva
  • priprema i dostavljanje svih analitičko-planskih dokumenata prema bankama
 • Priprema sjednica Nadzornog odbora i Skupštine sa pravnom i drugim službama i organima društva iz djelokruga finansijsko-računovodstvene funkcije Društva
 • Izrada različitih izvještaja prema bankama, općinama, komorama, statistici i drugim organima koji traže informacije i izvještaje
 • Priprema (u saradnji sa pravnikom ili advokatom) specifičnih ugovora iz poslovnih odnosa (izvođenje radova, nabavka opreme, prodaja)
 • Unaprijeđivanje sistema obrade podataka i kvaliteta izvještavanja u smislu stalne nadogradnje u funkciji kontorlinga i upravljanja
 • Praćenje dobre prakse i uvođenje novih metoda praćenja i procjenjivanja rizika iz poslovanja i utjecaja pojedinih upravljačkih odluka na buduću uspješnost poslovanja i konkurentsku poziciju na tržištu
 • Poslovi osiguranja imovine uz pripremu procjena vrijednosti imovine sa ovlaštenim vještacima odgovarajućih struka
 • Praćenje zakonodavno-pravne regulative iz oblasti poslovanja i odgovara za njihovu pravilnu primjenu
 • Kontrola i potpisivanje prijavu poreza na dodatu vrijednost (PDV)
 • Kontrola poslovnih knjiga i kontrola i likvidatura računovodstvenih dokumenata
 • Izrađuje nezvanične konsolidovane bilanse Grupacije za potrebe Gruapcije i banaka
 • Obezbeđuje blagovremeno izmirenje svih poreznih obaveza
 • Priprema amortizacione planove osnovnih sredstava
 • Predlagaže i sprovodi nove računovodstveno-finansijske procedure
 • Priprema informacije o stanju naplate potraživanja i plaćanju obaveza prema dobavljačima i dostavlja ih direktoru društva, komercijalstima i rukovodiocima poslovnih jedinica sa prijedlogom mjera za popravljanje stanja
 • Priprema dokumentaciju i predlaže poduzimanje pravnih radnji prema dužnicima
 •  
 • sa ostalim organizacionim dijelovima društva: pravnim odjelom, odjelom nabave i prodaje u svrhu planiranja novčanih tokova i objezjeđivanja sredstava za normalno funkcioniranje poslovnih aktivnosti
 • Zastupa društvo pred državnim organima iz delokruga svog rada
 • Koordinira i prati rad revizorske kuće i odgovara za rezultate revizije
 • Direktorom društva u važnim upravljačkim poslovima sa stanovišta finansijke funkcije
Odgovara za:
 • Likvidnost kompanije
 • Ispravno vođenje svih knjigovodstvenih evidencija u skladu sa Zakonom o računovodstvu i internim aktima
 • Ispravnost poreznih prijava i iskaza
 • Kalkulativne elemente koji se odnose na fiksne troškove društva
 • Blagovremeno izmirivanje poreznih obaveza
 • Blagovremeno izvršavanje obaveza pokrivenih garancijama banaka ili izdatim vlastitim mjenicama
 • Urednu naplatu potraživanja i paćanje svih obaveza društva
 • Usklađivanje općih akata sa raćunovodstveno-finansijskim propisima
 • Objavu finansijskih i revizorskog izvještaja na berzi
USLOVI:
 • VSS – ekonomski fakultet – finansijsko-račnovodstveni smjer
 • Radno iskustvo na rukovodnim poslovima od minimalno 3 godine
 • Izražene organizacione sposobnosti kao i sposobnost planiranja
 • Poželjno je posjedovanje licence za ovlaštenog računovođu
 • Poželjno posjedovanje certifikata o pohađanju naprednih kurseva iz oblasti menadžmenta te, finansija i računovodstva, za aplikacije za EU fondove i drugih kurseva koji razvijaju različite vještine kod upravljanja ljudima, procesima, vremenom i sl.
 • Vozačka dozvola B kategorije
Vještine i osobine koje bi trebalo da posjeduje izvršni direktor za računovodstvo i finansije:
 • Tačnost u pridržavanju rokova
 • Znanje iz planiranja i analize
 • Poznavanje zakonskih propisa iz oblasti finansija i računovodstva, radnog zakonodavstva, zakona o privrednim društvima i pravila o korporativnom upravljanju
 • Razvijena vještina koordinacije tima te, vještina komunikacije i pregovaranja
 • Sposobnost donošenja brzih i samostalnih odluka
 • Poželjno je posjedovanje licence za ovlaštenog računovođu
 • Poželjno posjedovanje certifikata o pohađanju naprednih kurseva iz oblasti menadžmenta te, drugih kurseva koji razvijaju različite vještine kod upravljanja ljudima, procesima, vremenom i sl.
 • Napredno znanje engleskog jezika
 • Napredna informatička znanja (aktivno  koristenje Office paketa, softvera za obradu podataka)
 • Radno iskustvo na menadžerskim poslovima računovodstva i finansija
this job portal is powered by CATS